Regulamin

REGULAMIN

 

Zasady rezerwacji:

1.1 Wstępna rezerwacja dokonywana jest na podstawie zgłoszenia wysłanego na adres e-mail dorotawz@wp.pl po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 505 15 15 56 lub 501 12 12 30. W zgłoszeniu Najemca określa termin pobytu i ilość osób.

1.2 Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości minimum 30 % ceny wynajmu za cały okres pobytu.

1.3 Po opłaceniu zadatku Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji, które jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

Odwołanie rezerwacji:

2.1 Najemca ma prawo do odwołania rezerwacji do 30 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu kosztów; w okresie tzw Wysokiego terminu ( Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Ferii, Wielkanocy ,Wakacji  i długich weekendów) termin ten ulega wydłużeniu do 60 dni.

2.2 Odwołanie rezerwacji w okresie krótszym niż wskazane w punkcie 2.1 możliwe jest za zapłatą odstępnego w wysokości 30 % ceny wynajmu za cały okres pobytu.

2.3 Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia należności o której jest mowa w pkt 2.2 z kwoty zadatku określonej w punkcie 1.2.

2.4 W przypadku rezygnacji z pobytu, lub nie pojawienia się Najemcy w ustalonym terminie początku wynajmu z przyczyn nie zależnych do Wynajmującego zadatek nie podlega zwrotowi.

Płatności:

3.1 Opłata za pobyt pozostała do zapłaty po uwzględnieniu opłaconego w pkt 1.2 zadatku dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu przed wydaniem Wynajmującemu domu gotówką;  dla okresach Wysokiego terminu mogą obowiązywać inne umowne ustalenia.

3.2 Najemca przed odbiorem domu jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości minimum 1500 zł słownie ( jeden tysiąc pięćset złotych) gotówką lub przelkewem.

3.3 Najemca zobowiązany jest do opłaty klimatycznej w wysokości aktualnie obowiązującej stawki zł dziennie na osobę.

Zasady pobytu

4.1 Najemca nie może, użyczać albo oddawać domu w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż ustalona podczas rezerwacji  może być wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Za każdą kolejną osobę dodatkowa kwota najmu wynosi 100 zł (sto złotych) za dzień. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby osób bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłat przez Najemcę.
4.2  Najemca zobowiązany jest do korzystania z domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Stan techniczny domu, urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domu i jego otoczenia ( powyższe zawiera również sprzątanie w trakcie i po pobycie), nie mogą być w dniu odbioru domu przez Wynajmującego po okresie najmu, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był przekazany Najemcy. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń Najemca zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Wynajmującemu w każdym przypadku.

4.3  Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych używek w całym domu. Palenie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami domu. Nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących na wyposażeniu. Przestrzeganie przepisów  przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domu, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (nie zamieszkałymi w domku na warunkach zawartych w umowie) jest niedopuszczalne.

4.4 Kaucja gwarancyjna  określona w pkt 3.2 podlega zwrotowi Najemcy w ciągu 3 dni po oddaniu domu, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w domu i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu. W przypadku zaruszenia treści pkt 4.1 – 4.3  kaucja nie podlega zwrotowi.

4.5 Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domu, lub w późniejszym terminie w przypadku braku możliwości ich jednoznacznego określenia w dniu zakończenia pobytu.

 

4.6 W przypadku ciężkiego naruszenia ustaleń Regulaminu, Wynajmujący ma prawo do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Najemcy i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia domu. W takim przypadku opłata za pobyt oraz kaucja nie podlega zwrotowi.

4.7 Ustalenia Regulaminu dotyczą Najemcy i wszystkich osób przebywających w domu podczas pobytu wraz z Najemcą. Najemca odpowiada za skutki działań tych osób.

4.8 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje niezależne od niego np. czasowym brakiem wody, prądu dostarczanych przez niezależnych dostawców, działania siły wyższej.

4.9 Początek pobytu zaczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. 
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel WillaRytro.pl zwany dalej Administratorem.
2. 
Kategorie danych osobowych
Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe,  dane kontaktowe dotyczących Pana/Pani oraz uczestniczących w transakcjach handlowych pracowników firmy
3. 
Cel przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji handlowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i mogą być udostępnione stronie trzeciej uczestniczącej w realizacji transportu, reklamacji, itp.
4. 
Podstawy prawne
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia
5. 
Źródło pochodzenia danych osobowych
Poniższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
6. 
Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. 
Okres przechowywania danych osobowych
Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
8. 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.